Array

การสร้าง array สามารถทำได้โดยการใส่ วงเล็บสี่เหลี่ยม ([ ]) ไว้ท้ายตัวแปรที่ต้องการจะสร้างเป็น array และทำการแยกค่าโดยการใส่ , คั่นเอาไว้ และยังมีได้หลาย object type อีกด้ว

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 16:07
0 comments

RSS